دانلود

دانلود 7-Zip برای ویندوز :

7-Zip 9.20
2010-11-18
نوع ویندوز توضیحات
دانلود .exe 32-bit x86 7-Zip for 32-bit Windows
دانلود .msi
دانلود .msi 64-bit x64 7-Zip for 64-bit Windows x64 (Intel 64 or AMD64)
دانلود .msi IA-64 7-Zip for IA-64 Itanium CPU
دانلود .exe ARM 7-Zip for Windows Mobile / Windows CE (ARM)
دانلود .zip 32-bit 7-Zip Command Line Version
دانلود .tar.bz2 Any 7-Zip Source code
دانلود .7z 32-bit 7z Library, SFXs for installers, Plugin for FAR Manager
دانلود .tar.bz2 Any LZMA SDK (C, C++, C#, Java)

پیوندهای دانلود به صفحه دانلود در سایت SourceForge.net هدایت می شوند.

شما می توانید هر نسخه ای از 7-Zip (شامل نسخه های بتا) از سایت SourceForge دریافت کنید:

فایلهای 7-Zip در سایت Source Forge

7-Zip در Source Forge

دانلود p7zip برای Posix/Linux (x86 فایلهای باینری و کد منبع):

دانلود p7zip

p7zip در Source Forge

p7zip نسخه خط فرمان 7-Zip برای سیستم عامل Unix/Linux است که توسط توسعه دهنده مستقلی ساخته شده است.

برخی از پکیج های غیر رسمی p7zip برای سیستم عامل Linux و سایر سیستم عامل ها:

7-Zip برای سایر سیستم ها:

این سایت توسط موسسه کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر و با همکاری سایت آموزش انگلیسی سریع ترجمه و میزبانی شده است.


Copyright (C) 2014 Igor Pavlov.